Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro on-line obchod zřízený Odbornou literatura DINO 
Jitka Suljakovićová DINO
IČO: 49217500
on-line obchod pro prodej knih umístěný na adrese antikvariat-karlovyvary.cz

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Jitka Suljakovićová DINO, IČ 49217500 vedené jako nákup a prodej zboží v režimu živnosti volné, upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odsgt. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dále jen Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou ( dále jen“ kupující“ ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  antikvariat-karlovyvary.cz ( dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ   ÚČET
  1. Kupující může objednávat zboží z webového rozhraní obchodu bez předchozí  registrace antikvariat-karlovyvary.cz
 3. UZAVŘENÍ   KUPNÍ   SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány osobě kupující omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálních podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky resp. Slovenské republiky. V případě, kdy zboží prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu  zboží na straně kupujícího, zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty,  právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží, (toto zboží „vloží“ kupující do elektronického košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednaného zboží,
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží(dále jen „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávající. Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí elektronickou poštou kupujícího uvedenou v objednávce.(dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky(písemně nebo telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, na telefonické hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA   ZBOŽÍ   A   PLATEBNÍ   PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní ceny smlouvy může kupující uhradit následujícím způsobem:
   a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Odborná literatura Dino, I.P.Pavlova 36, 36001 Karlovy Vary
   b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
  3. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad / fakturu. Faktura je zaslána prodávajícímu po uhrazení ceny zboží a prodávající jej zašle  v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 5. ODSTOUPENÍ   OD   SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení§ 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
   1. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.
  2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 a odst. 2. občanského zákoníku ve lhůtě  do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba od dopravce převezme zboží.
  3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl.5.2. obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14(čtrnácti) dnů. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl-5.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží poslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
  6. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. PŘEPRAVA   A   DODÁNÍ   ZBOŽÍ
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případně dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvovů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 7. PRÁVA   Z   VADNÉHO   PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §20099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.)
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží - nové knihy :
   1. odpovídají ujednanému popisu, druhu a množství, jakosti,
   2. Ustanovení čl. 7.2. se nepoužije v případě, že se jedná o použité zboží – knihy.
   3. U použitých knih je v popisu uvedena míra opotřebení, případně poškození. Míra poškození a opotřebení by neměla mít vliv na kompletnost obsahu knihy. Pokud kupující má za to, že míra poškození je významná, může kupující odstoupit od smlouvy.
 8. DALŠÍ   PRÁVA   A   POVINNOSTI   SMLUVNÍCH   STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Vyřizování stížnosti spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869. internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
  4. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávně k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění Živnostenskou kontrolu provádí v rámci svého působení příslušný živnostenský úřad, Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č.634/1992.Sb. O ochraně spotřebitele. Ve znění pozdějších předpisů.
 9. OCHRANA   OSOBNÍCH   ÚDAJŮ
  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobníchb údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely jednání o kupní smlouvě plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
   Příjemci osobních údajů jsou osoby
   1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
   3. Osobní údaje nepředáváme žádným marketingovým společnostem
  3. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  4. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, potvrzuje,  že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 10. ZASÍLÁNÍ   OBCHODNÍCH    SDĚLENÍ   A   UKLÁDÁNÍ   COOKIES
  1. Nevyužíváme možnosti zasílání obchodních sdělení kupujícímu na na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Nám svěřené údaje slouží pouze k uzavření kupní smlouvy a doručení zboží na adresu uvedenou kupujícím.
 11. ZÁVĚREČNÁ   USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  2. Je li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího:
   Mgr. Jitka Suljakovićová,
   Odborná literatura DINO
   dinoknihy@iol.cz
   tel.:3532340489


V Karlových Varech  dne 12.1.2023